សុក្រ, 09. វិច្ឆិកា 2018 /
Hannover

„2. Verleihung Fluchthilfepreis“

Preisverleihung

កាលបរិច្ឆេទ , ពេលវេលា
សុ, 09. វិច្ឆិកា 2018,
2:00 ល្ងាច – 4:00 ល្ងាច រក្សាទុកនៅក្នុងប្រតិទិនរបស់ខ្ញុំ
អ្នករៀបចំ
Landesstiftung Niedersachsen (Leben & Umwelt)
ផ្នែកនៃស៊េរី
70 Jahre Menschenrechte - Wir schauen genau hin!

Der Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V. verleiht seit 2016 zweijährlich den Fluchthilfepreis, mit dem herausragende Leistungen zur Gewährleistung des Zugangs zum Asylrecht in Deutschland prämiert werden.

Veranstalter*in: Flüchtlingsrat Niedersachsen e.V.

Ort: Geschäftsstelle Flüchtlingsrat Niedersachsen e. V., Röpkestraße 12, 30173 Hannover

Eintritt: frei

ឯកសារ