អ្នកបង្កើត: Lena Friedrich via Canva . All rights reserved.

Online-Diskussionsreihe

ពុធ, 10. ឧសភា 2023 5:00 ល្ងាច – 6:30 ល្ងាច រក្សាទុកនៅក្នុងប្រតិទិនរបស់ខ្ញុំ

Online-Diskussionsreihe

Postmigrantisches Jugendengagement abseits der Metropolen

Engagiert für Vielfalt in Ostdeutschland

Junge Menschen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte stehen mit ihrem gesellschaftlichen Engagement in kleinstädtischen und ländlichen Räumen in Ostdeutschland oftmals allein vor Herausforderungen und Zielen.
Was braucht es, wenn es keine große Community gibt, auf die man zählen kann? Wie fängt man an, wenn es keine Strukturen gibt, an die man mit den eigenen Ideen anknüpfen kann?

In diesem Online-Talk geht es um die spezifischen Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen Menschen mit Migrationsgeschichte, die ehrenamtlich in Kleinstädten und im ländlichen Raum Ostdeutschlands tätig sind und damit zeigen, dass Ostdeutschland migrantisch, vielfältig, kreativ und resilient ist. Zwei Vertreter*innen von jungen Initiativen geben Einblicke in ihre Aktivitäten.

Mit

  • Wir wollen reden, Suhl (angefragt)
  • Theater Change, Brandenburg a.d. Havel

Die Veranstaltungsreihe wird organisiert durch die Stiftung Bürger für Bürger in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung, DaMOst e.V., LAMSA e.V. und Migranetz Thüringen e.V.. Sie findet im Rahmen der Gesprächsreihe Bürgergesellschaft 2025 „Engagement fördern – Demokratie stärken in Ostdeutschland“ statt und wird gefördert durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Address
▶ Online-Veranstaltung
អ្នករៀបចំ
Heinrich-Böll-Stiftung - Bundesstiftung Berlin
ភាសា
Deutsch